Diné Culture Night — Journey of Hero Twins to their Father: Kevin Belin

Journey of Hero Twins to their Father

We will be hosting Kevin Belin on February 4th, 2021, who will be presenting an introduction to the Journey of Hero Twins to their Father for our Diné Culture Night.

The meeting will be live-streamed via Zoom. Register to attend with Eventbrite via the button below, or at: https://dineculturenight-020421.eventbrite.com

Kevin Belin’s Bio

Yá’át’ééh ałtah aasį́į́łgóó, adoone’é nishłį́nígíí éí Tódich’íi’nii nishłį́, Tł‘ógí báshíshchíín, Ta’neeszahnii dah shicheii, Chíshí dah shinálí. T’iis ts’ózí ndeeshgiizhdę́ę́’ naashá, Tsé bó’oos’ni’dóó Jádí hadít’įįhdi shiyaahoo’a’. Navajo Preparatory Schooldi naashnish, Diné bizaad bináhoo’aahígíí bá’olta’í nishłį́. Kevin Belin yinishyé, ndi Mr. Belin dah shijiní.

Greetings, My name is Kevin Belin, I am the Navajo Language teacher for Navajo Preparatory School in Farmington, NM. I Bitterwater, born for the Weavers, my maternal grandfather is the Tangled people and my paternal grandfather is Chiricahua. I am from Crownpoint, NM of eastern Navajo, and raised around Antelope lookout mesa and Where the lightning struck the rock.

https://dineculturenight-020421.eventbrite.com

Leave a Reply